"Nothing. . . Everything. . . Nobody. . . Somebody."

Monday, December 31, 2007

Chau